Beslist.nl kiest Breedband voor belangrijke verbinding

Ben je voor je omzet volledig afhankelijk van het internet, dan kun je geen moment zonder stabiele en betrouwbare verbindingen. Neem nu Beslist.nl, als online winkelcentrum en Marketplace voor duizenden webshops. Een kortdurende storing zou al tot een omzetderving bij aangesloten webshops leiden. Dát kan niet. Breedband is één van de partners die zorgt voor continuïteit bij Beslist.nl. De samenwerking loopt al jaren naar dikke tevredenheid.

Belangrijke verbinding

Beslist.nl werkt al sinds 2015 met Breedband samen. Eric van den Enden, Risk & Architecture Manager bij Beslist.nl, vertelt: “Breedband heeft een snelle en betrouwbare verbinding gelegd tussen ons kantoor en ons datacenter in Arnhem. Die verbinding is heel belangrijk, omdat veel tools die wij gebruiken in het datacenter draaien. De afgelopen jaren maakten we een flinke professionaliseringslag. Sinds 2019 werken we grotendeels in de Cloud. De verbinding met het datacenter is daardoor nog belangrijker geworden. Onze business is immers afhankelijk van het internet, daarom zijn we ook sterk afhankelijk van een goed netwerk.”

“We zijn open en eerlijk naar elkaar en hebben nooit discussies. Dat is prettig samenwerken.”

door Eric van den Enden, Risk & Architecture Manager bij Beslist.nl

Open, eerlijk en oplossingsgericht

Beslist.nl werkt met meerdere IT-leveranciers. Wat valt Eric op aan Breedband? “Dat de medewerkers goed naar ons luisteren en meedenken. We zijn open en eerlijk naar elkaar en blijven met elkaar in contact. Beslist.nl is een bijzonder bedrijf. We zijn eigenzinnig en doen het graag op onze manier. Het liefst zouden we de volledige controle hebben, tot aan de deur van de consument. Zo nodig rijden we zelf naar het datacenter. Die koppigheid mag er zijn bij Breedband. Ze bewegen daarin goed met ons mee. Tegelijkertijd zeggen ze waar het op staat: recht door zee en met respect. Zo van: ‘Prima als jullie het zo willen, maar wij zouden het anders doen’. Dát is fijn samenwerken.”

The A-team

Wie belt met Breedband, krijgt snel iemand aan de lijn. Moet je toch even wachten? Dan pept Breedband je op met de bekende tune van The A-Team. De associatie met die tv-serie is volgens Eric goed gekozen. “Breedband maakt het voor elkaar, linksom of rechtsom. Problemen ruimen ze uit de weg, zonder discussie en oplossingsgericht. Zo ging er een keer iets in ons netwerk stuk en was onze IT’er op vakantie. Een telefoontje en er kwam meteen een Engineer van Breedband langs. Hij werkte tot ‘s avonds laat en loste het probleem op. Dat is typisch Breedband: je kunt op hen bouwen. Is de oorzaak onduidelijk, dan zoeken ze het uit. Ze denken mee en lossen het op.”

Meer informatie over Beslist.nl vind je hier: www.beslist.nl